Resultate AZ Bundesschau 2014 1 x Bundesgruppensieger und 4 x Klassensieger
AZ Bundesgruppensieger 2014
  • Gloster Corona schwarz gelb gescheckt  NZ 16  

Gloster Gelbscheck Corona Mutter mit Zwei Corona NZ 14
Gloster Gelbscheck Corona Mutter mit Zwei Corona NZ 14